inloggen  |  aanmelden

Zwolle zoekt groene initiatieven voor Stadslandbouw

Gepubliceerd op: 1 September 2016

Het agrarische karakter van de Zwolse Dijklanden moet voor de komende 10 jaar worden behouden en versterkt. Voor deze tijdelijke toekomstige invulling is de gemeente Zwolle op zoek naar passende vormen van stadslandbouw. De gemeente zoekt agrarische ondernemers voor dit gebied. De initiatieven moeten betekenis hebben voor het duurzaam beheer van de stadsrand en het agrarische karakter ervan.

Dijklanden is een locatie die in het huidige Structuurplan benoemd is als mogelijke woningbouwlocatie voor Zwolle. Het gemeentebestuur heeft besloten dat deze locatie op dit moment niet direct nodig is voor woningbouw. Mogelijk na 2026 wel.
 
Voor de komende tien jaar is een invulling denkbaar waarbij het gebied agrarisch blijft en mogelijk een functie krijgt die meer aansluit bij de behoefte van de  stad. Het gebied heeft de potentie om zich meer te richten op kleinschalig recreatief gebruik, zoals wandelen en fietsen, langs het water, het Westerveldse Bos in relatie met de overige bestaande recreatie- en sportvoorzieningen. Door goed beheer kunnen de natuurlijke waarden worden behouden en versterkt. De locatie leent zich dan ook goed voor extensieve functies, die een meerwaarde kunnen betekenen voor de stad (zoals stadslandbouw). De huidige agrarische bestemming blijft gehandhaafd.
 
Het programma Ruimte voor de Vecht 2016-2018 heeft voor het gebied Langenholte (inclusief Dijklanden) maatregelen voor natuur en recreatie opgenomen. Het gaat om natuurstroken en wandel/struinpaden. Biologische veehouderij heeft de voorkeur (melkvee of vleesvee of dubbeldoel) met weiden en hooilanden (geen mais, geen biomassateelten). Dit geldt ook voor het hebben van vee in de wei, indien de draagkracht van het land dit toelaat. In het plan moet 3.2 ha aan natuurstroken (van gem. 10 m breed) met recreatieve toegankelijkheid en  0,8 ha struinpaden/ruiterroute (2/4m breed totaal ca 4 km) in de bedrijfsvoering geintegreerd  worden. De pachter voert het (natuur)beheer van deze (max) 4 ha als onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Deze stroken en paden worden in overleg met de nieuwe pachter(s) en omwonenden door de gemeente gesitueerd en aangelegd.
 
Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 30 oktober 2016 hun interesse kenbaar maken via mail: E.Jaspers@zwolle.nl. De gegadigde met het plan van aanpak dat het beste aansluit bij de in dit document genoemde randvoorwaarden, uitgangspunten en eisen komt voor het sluiten van de pachtovereenkomst in aanmerking. Bij de beoordeling van de ingediende plannen zal worden gelet op de mate waarin aan de doelstellingen en voorkeuren wordt voldaan. Na beoordeling zullen de gegadigden die een plan van aanpak hebben ingediend, op de hoogte worden gesteld van de uitslag van de beoordeling en ranking van de gegadigden.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...