inloggen  |  aanmelden

Wilt u besparen bij uw nieuwbouwproject? Schakel Facto Geo Meetdienst in!

Gepubliceerd op: 16 December 2013

Facto Geo Meetdienst biedt landmeetkundige ondersteuning bij het realiseren van nieuwbouw projecten ten behoeve van inbreidings- en uitbreidingsplannen. 

Van matenplan tot revisiemeting, van splitsing tot kadastrale meting: Facto Geo Meetdienst verzorgt voor u de landmeetkundige werkzaamheden.

Voordelen
 • Betrouwbare meetgegevens;
 • Kostenbesparing;
 • Efficiënt: inwinning en coördinatie bij 1 organisatie;
 • Meetgegevens bruikbaar voor GBKN en kadastrale kaart.
LANDMEETKUNDIGE ONDERSTEUNING GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
Landmeetkundige werkzaamheden voorafgaand aan het realiseren van nieuwbouwprojecten binnen inbreidings– en uitbreidingsplannen zijn onmisbaar.
Facto Geo Meetdienst biedt landmeetkundige ondersteuning bij de drie bouwfasen: ontwerp, realisatie en oplevering.

WERKWIJZE:

1. Passing
Facto Geo Meetdienst meet het plangebied in om te bepalen of het voorlopige ontwerp inrichtingsplan (VO) past in de beschikbare ruimte. De bestaande situatie zal volledig of gedeeltelijk ingemeten moeten worden door een terreinmeting, reconstructie van eigendomsgrenzen en een hoogtemeting.
 
2. Matenplan
Facto Geo Meetdienst vervaardigt een actuele kaart van de gemeten situatie. Planontwerpers stemmen hiermee het definitieve ontwerp inrichtingsplan (DO) af op de beschikbare ruimte.
 
Op basis van het (DO) wordt er een matenplan gemaakt van het plangebied, ter voorbereiding op de fase realisatie.
Wij kunnen de inhoud van het matenplan tussentijds wijzigen. Daarvoor zullen de aangepaste plannen van projectontwikkelaars en particulieren meetkundig worden getoetst en zullen mutaties doorgevoerd worden in het matenplan.
Het matenplan:
 • wordt door derden gebruikt als meetkundige ondergrond voor het DO van de infrastructuur en voor het DO van nieuwbouwprojecten.
 • wordt gebruikt voor het kadastraal splitsen van percelen vooraf, zodat er tijdens de uitgifte van gronden hele percelen aan projectontwikkelaars of particulieren overgedragen kunnen worden. Aktepost meting achteraf wordt dan overbodig.
3. Realisatie
Een goedgekeurd matenplan is de basis voor het bouw- en woon rijp maken en het bouwen van woningen en bedrijfsgebouwen in het betreffende plangebied of deelgebied.
Facto Geo Meetdienst voert tijdens de realisatie van het project de volgende landmeetkundige werkzaamheden uit:
 
 • Hoofdmaatvoering
  Wij zetten voor u de hoofdmaatvoering van het project uit: assen van wegen, rooilijnen, cluster- en/of perceelsgrenzen en/of controleert de uitzettingen van de aannemer.
 • Controlemetingen
  Wij meten de in aanbouw zijnde of gerealiseerde nieuwbouw in en toetsen deze aan het matenplan. Geconstateerde afwijkingen worden direct gebruikt om het woonrijpplan tijdig aan te passen. Passingsproblemen tijdens het woonrijp maken worden zo voorkomen.
 • Nulmeting
  Voor de start van de werkzaamheden wordt een verticale en/of horizontale nulmeting uitgevoerd. Deze metingen worden gedurende de uitvoering van het project herhaald. Als het project gereed is, wordt er een eindmeting uitgevoerd.
 • Perceelvorming vooraf
  Perceelsplitsing vooraf is juridisch en financieel gezien aantrekkelijk, in plaats van uitzetting van grenzen na oplevering van de nieuwbouw om uit te voeren. Wij voeren deze werkzaamheden uit conform de specifieke eisen van het Kadaster.
4. Oplevering
Na realisatie van een project is het noodzakelijk revisiemetingen uit te voeren ten behoeve van de bijhouding van de BGT/GBKN, het wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer.
Wij kunnen de meting zodanig inrichten, dat het ook mogelijk wordt om hoeveelheden te kunnen bepalen als er sprake is van een verrekenbaar projectbestek.
 
Bezoek voor meer informatie onze website www.facto-geo.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...