inloggen  |  aanmelden

Sittard-Geleen investeert 76 miljoen in ambities

Gepubliceerd op: 9 Juni 2015

Sittard-Geleen wil de komende jaren voor 76 miljoen euro investeren. Het geld is enerzijds bedoeld om de dynamiek en de kracht van de stad te behouden en nog sterker te maken. Anderzijds worden de knelpunten aangepakt die zich op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen aandienen. Het investeringsvoornemen bestrijkt een periode van zeven jaar.

De ingezette koers - economische structuur en werkgelegenheid, stedelijke functies en sociale vitaliteit – wordt de komende jaren voortgezet. Daarbij ligt het accent op versterking van de stadscentra en cultuur, wijkgericht werken en verbetering van de profilering van de stad.
 
Het college heeft ervoor gekozen om verder te kijken dan deze gemeenteraadsperiode en een ambitie te formuleren die reikt tot 2022. Daarin staat onder meer dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en instellingen participeren om creatieve oplossingen te bedenken voor grote en kleine uitdagingen, werkloosheid slechts in beperkte mate bestaat en iedereen meedoet. Economische innovaties moeten leiden tot verdere groei van economie en banen.
 
Die ambities zijn vertaald in concrete financiële voorstellen, waarbij tot 2022 per jaar gemiddeld zo'n 10 miljoen euro beschikbaar is. Belangrijke investeringen worden de komende  jaren gedaan in Zitterd Revisited en het centrumplan Geleen en Sportzone Limburg (35 miljoen in totaal). De al op tijdelijke basis gefinancierde extra Boa's in de centra en extra aandacht evenementen krijgen een structureel karakter en er komt geld beschikbaar voor het mobiliteitsplan, monumenten, het verfraaien van de entrees van de stad en profilering van Sittard-Geleen.
 
Ook de gebieden waar zich grote veranderingen aandienen, zoals de sociale vitaliteit en het wijkgericht werken, krijgen de komende tijd ruimschoots aandacht. Om de sociale vitaliteit van Sittard-Geleen te bevorderen zijn of worden de komende jaren tal van maatregelen en projecten uitgewerkt, waarbij het streven is om initiatieven zo veel als mogelijk van en door inwoners te laten plaatsvinden. Hier worden zogenaamde experimentenbudgetten voor vrijgemaakt.
 
Om al die ambities waar te kunnen maken, zijn ook ombuigingen noodzakelijk. In het coalitieakkoord is daar al de richting voor aangegeven. Belangrijke bezuinigingen zijn voorzien bij vastgoed, efficiency bij professionele instellingen en het niet meer berekenen van prijscompensatie. Ook van de gemeentelijke organisatie wordt een verdere besparing verwacht. Daarmee wordt vanaf 2017 een structureel sluitende begroting gerealiseerd. In 2016 wordt de begroting nog op incidentele wijze sluitend gemaakt, onder meer door het resultaat van de Jaarrekening 2014 (2,3 miljoen euro) en de eerste programmarapportage 2015 (ruim zes ton) hiervoor te gebruiken.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...