inloggen  |  aanmelden

Rol burgemeester onder de loep

Gepubliceerd op: 28 November 2016

Hoe een burgemeester wordt aangesteld, moet voortvloeien uit de rol en positie van de burgemeester, ondersteunend aan het ambt, en niet andersom. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert de regie over het debat over de positie en aanstellingswijze van de burgemeester, en heeft hierover een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. 

Dit debat vindt plaats naar aanleiding van het voorstel om de Grondwet te wijzigen en hiermee de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen en in een gewone wet te regelen. Deze grondwetswijziging is vorig jaar in eerste lezing aangenomen door de beide Kamers en zal na de verkiezingen in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.
 
De burgemeester is de meest herkenbare en stabiele factor in het lokaal bestuur, vervult meerdere rollen en heeft uitgebreide taken en bevoegdheden. BZK heeft meerdere expertbijeenkomsten georganiseerd met onder meer de beroepsverenigingen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Kring van Commissarissen van de Koning, wetenschappers, politieke partijen, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Openbaar Ministerie en Nationale Politie. Daaruit blijkt dat onafhankelijkheid en onpartijdigheid de meest dominante waarden zijn die aan het ambt van burgemeesters worden gekoppeld. Ook integriteit, bekwaamheid en de verbindende rol naar inwoners van zijn gemeente worden als belangrijke waarden gezien. Men concludeert tevens dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten en de opgaven waar zij voor staan, waardoor er verschillende typen burgemeesters met bijbehorende competenties zijn. Uit publieksonderzoek dat in opdracht van BZK is uitgevoerd, komt vooral naar voren dat burgemeesters worden gezien als eerlijke bestuurders die weten wat er speelt in de gemeente.
 
Tijdens de expertbijeenkomsten als ook in de interviews die gehouden zijn met burgemeesters van grote, middelgrote en kleine gemeenten komt als belangrijke ontwikkeling in de rol en positie van de burgemeester de toegenomen rol in het veiligheidsdomein naar voren. De burgemeester is tijdens rampen of crises een leider. En niet alleen in de klassieke handhaving van de openbare orde, maar de laatste jaren ook steeds meer op het gebied van sociale veiligheid. De burgemeester kan steeds meer “achter de voordeur” kijken en ingrijpen, zoals een last onder bestuursdwang opleggen aan personen die vanuit hun woning voor overlast zorgen voor omwonenden. Dat stelt hoge eisen aan degene die het ambt van burgemeester bekleedt.
 
BZK heeft de Raad voor het openbaar bestuur advies gevraagd over de rol en positie van de burgemeester. Hierin wordt ook ingegaan op de verschillende aanstellingswijzen. Naast de huidige wijze zou er in de toekomst gekozen kunnen worden voor benoeming door de gemeenteraad of verkiezing door de inwoners. Plasterk vindt dat het advies een waardevolle rol kan spelen in het debat over de aanstellingswijze van de burgemeester, die dus wel moet plaats vinden na aanvaarding van de tweede lezing van de grondwetswijziging. In publieksonderzoek heeft BZK alvast gevraagd hoe burgers denken over deze verschillende aanstellingswijzen. De helft van de mensen staat positief tegenover een gekozen burgemeester door het volk. De huidige aanstellingswijze wordt door 38% als positief ervaren en 34% ziet een door de raad benoemde burgemeester wel zitten. Maar mensen hechten ook grote waarde aan een burgemeester die boven de partijen staat.

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...