inloggen  |  aanmelden

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

Gepubliceerd op: 22 Januari 2019

De komende jaren zal er 600 miljoen euro worden geïnvesteerd door de overheden, provincies, gemeenten en waterschappen in het klimaatbestendig maken van ons land. Dit geld is bedoeld om schade te beperken, veroorzaakt door droogte, hittestress en wateroverlast.

Het rijk zet in op een investering van de helft van dat bedrag, 300 miljoen euro. De decentrale overheden tekenen gezamenlijk voor de andere helft, dat wil zeggen bovenop de reguliere investeringen voor ruimtelijke aanpassingsmaatregelen. Die afspraak hebben de besturen van de koepelorganisaties VNG, UvW en IPO deze week met het rijk gemaakt in het bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie.
 
Expliciet staat vastgelegd dat het bestuursakkoord niet leidt tot een uitgavenverplichting van de individuele gemeente, waterschap en provincie. ‘Pas als een individuele gemeente, waterschap of provincie middelen uit de tijdelijke impulsregeling (van het rijk) ontvangt, is cofinanciering door de betreffende partij nodig en pas dan leidt dat dus tot een uitgave van deze overheid’, aldus het akkoord. ‘Inzet van het rijk is een vergelijkbare bijdrage te bieden als de bijdrage die decentrale overheden beschikbaar stellen.’
 
De verdeling van de inzet over de decentrale overheden volgt in een nadere uitwerking van het bestuursakkoord. In verband met de provinciale en waterschapsverkiezingen in 2019 is afgesproken dat er tot 2020 geen financiële verplichtingen zijn voor de individuele decentrale overheden. Eerst in 2020 worden nadere afspraken gemaakt over overeen te komen financiële verplichtingen.
 
Het is de bedoeling dat regio’s met concrete investeringsprojecten komen, die vervolgens goedkeuring moeten krijgen alvorens het rijk met een financiële bijdrage over de brug komt. Voorwaarde is dan wel dat de deelnemende partijen – gemeente(n), waterschap(pen) en provincie) – voor  cofinanciering zorgen. Hoe die decentrale overheden de cofinanciering verdelen, is aan hen zelf.
 
Het snel nemen van klimaatmaatregelen is nodig om schade door weersextremen, zoals droogte en hoosbuien, zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten en waterschappen doen dat door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het geld uit het bestuursakkoord kan die aanpak worden versneld. Het doel van de betrokken partijen is dat ons land in 2050 ‘waterrobuust en klimaatbestendig is.’
 
Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...