inloggen  |  aanmelden

Noord-Hollandse gemeenten maken afspraken over woningbouw

Gepubliceerd op: 3 November 2015

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK). Hierin staat het overzicht van woningbouwplannen voor de periode tot 2020 en de periode na 2020 in de vier gemeenten samen. Het is vrij uitzonderlijk dat een hele regio hierover afspraken maakt.

Welke kwaliteit de woningen moeten krijgen, hoeveel woningen de vier gemeenten mogen bouwen, en hoe snel er wordt gebouwd; het staat in het KWK. Het KWK is een analyse van de plannen dat kijkt naar de gewenste woonmilieus op de korte, middellange en lange termijn. Als het gaat om plekken buiten bestaand bebouwd gebied, zal de provincie nog een integrale afweging maken. Is een locatie wel gewenst of mogelijk als je ook let op aardkundige monumenten, natuurnetwerk Nederland en andere provinciale belangen.
 
Het programma geeft inzicht in fasering en dosering van de bouwlocaties tot 2020 en na 2020. De vier gemeenten zijn het dus eens over welke gemeente hoeveel mag bouwen en hoeveel de vier gemeenten in totaal bouwen. De provincie heeft per regio in kaart gebracht aan welk type woonmilieus tussen nu en 2040 behoefte is en die cijfers zijn verwerkt in het KWK. De meeste woningen zullen binnen bestaand bebouwd gebied gebouwd gaan worden; voor een deel zal dat buiten bestaand bebouwd gebied zijn.
 
Ook met trends en ontwikkelingen, zoals een veranderende samenstelling van de huishoudens in de regio Kop van Noord-Holland, is in het programma rekening gehouden. Deze uitgangspunten voor het woningbouwprogramma zijn vastgelegd in een `position paper'. Dat er minder woningen nodig zijn dan ooit gedacht, weet de regio al langer. Het totale regionale woningbouwprogramma voor de periode van 2010 tot 2020 is van 6000 woningen teruggebracht naar 3200 woningen. Voor de periode tot 2020 gaat het  om de bouw van ongeveer 2750 woningen. Op Texel is overigens geen sprake van het verminderen van het aantal te bouwen woningen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...