inloggen  |  aanmelden

KLIC (WION) wordt KLIC WIN

Gepubliceerd op: 28 Oktober 2015

In de voorbereidingen voor de besluitvorming is door de Kabels- en leidingensector gekozen voor één centrale voorziening die niet alleen WION-verplichtingen faciliteert maar ook invulling geeft aan de INSPIRE-verplichtingen: KLIC WIN.

In dit artikel geven we:
 • Een schets van de WION
 • Een kort overzicht van INSPIRE, toegespitst op Annex 3, Thema 6a: nutsvoorzieningen
 • Een impressie van de impact van KLIC WIN
WION
De WION is sinds 2008 van kracht en regelt enerzijds hoe grondroerders graafwerkzaamheden moeten melden en anderzijds hoe netbeheerders kabels- en leidingeninformatie beschikbaar moeten stellen aan die grondroerders. Dit heeft zijn beslag gevonden in KLIC (WION).


KLIC (WION) is gebaseerd op een systeem waarbij individuele netbeheerders zelf Kabels en Leidingen informatie prepareren voor elke individuele graafmelding. Het Kadaster fungeert als centraal doorgeefluik van graafmeldingen van grondroerders naar netbeheerders en Kabels en Leidingen informatie van netbeheerders naar grondroerders.


INSPIRE staat voor Infrastructure for Spatial Information in Europe en regelt de beschikbaarheid, toegankelijkheid en standaardisatie van een groot aantal geografische informatiethema’s. De richtlijn INSPIRE is sinds 2007 van kracht en verplicht alle lidstaten deze te implementeren via nationale wetgeving. Die implementatie valt onder het Ministerie van EZ.
Implementatie volgt in een drietal fasen (Annex 1-2-3), onder inhoudelijke en procedurele aansturing van Geonovum. 

Annex 3 gaat op belangrijke onderdelen over data van overheidsinstanties die via Landelijke Voorzieningen aan INSPIRE voldoen (zoals BAG, BRK en Ruimtelijke Plannen). Maar hij gaat ook over data van netbeheerders  waarvoor nog geen INSPIRE-voorzieningen bestaan: nutsvoorzieningen, lees: Kabels en Leidingen. Nutsvoorzieningen vallen onder Annex 3, Thema 6a. Hiervoor zijn alle WION-netbeheerders (dus ook gemeenten) aangemerkt met uitzondering van de Telecom-sector. Van KLIC (WION) naar KLIC (WIN)
KLIC WIN wordt de centrale landelijke voorziening die zowel de WION als INSPIRE gaat faciliteren (WIN = WION + INSPIRE). KLIC WIN wijkt op onderdelen af van KLIC (WION):
 • De WION wordt aangepast: er wordt data geleverd in plaats van PNG-plaatjes en de afhandelingstermijn voor een graaf- of oriënteringsmelding wordt veel korter.
 • De centrale voorziening omvat ook een centraal Kabels en Leidingen magazijn van waaruit het Kadaster zonder tussenkomst van netbeheerders data levert, enerzijds conform WION, anderzijds conform INSPIRE.
 • Netbeheerders moeten zelf hun hun Kabels en Leidingen data naar dat magazijn laden en actualisaties doorvoeren.
 • IMKL (PNG-plaatjes) wordt vervangen door IMKL2015 (vectordata met attribuutinformatie).
 • Men denkt over real time viewing van Kabels en Leidingen informatie op tablets en smartphones.
 • Transitiejaar: 2017, de datum wordt nog nader vastgesteld.
  De overgang van KLIC (WION) naar KLIC WIN voor de WION begint in 2016.
Hoe sorteert u alvast voor ?
De wijze waarop huidige WION-systemen werken, gaat veranderen: in plaats van een passief systeem dat op afroep PNG-plaatjes aanmaakt moeten netbeheerders overstappen op een systeem dat voortdurend actief een centraal Kabels en Leidingen magazijn actualiseert naar aanleiding van mutaties in hun eigen Kabels en Leidingen beheersysteem. Dat kan vanuit een eigen intern gegevensmagazijn of direct vanuit het Kabels en Leidingen beheersysteem.

Er vindt dus een verschuiving plaats in taken en verantwoordelijkheden. De transitie naar KLIC WIN vraagt daarom niet alleen om een nieuw systeem maar ook om een goed intern transitieplan.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...