inloggen  |  aanmelden

Kabinet en gemeenten stimuleren participatie vergunninghouders

Gepubliceerd op: 3 Mei 2016

Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde druk op de sociale voorzieningen in de toekomst voorkomen. Het Rijk stelt hiervoor ruim 500 miljoen beschikbaar.

Afgesproken is dat vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium gescreend worden op scholing- en arbeidskansen. En wordt er vervolgens gekeken in welke gemeente ze het beste geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt 140 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het maximaal kunnen inzetten op integratie en participatie van vergunninghouders. Asielzoekers die wachten op een vergunning en nog niet aan het werk kunnen, kunnen bijvoorbeeld integreren en participeren door het doen van vrijwilligerswerk. Kabinet en gemeenten gaan hiervoor actief vraag en aanbod bijeen brengen. Ook is de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding door gemeenten verhoogd van 1.000 euro naar 2.370 euro per vergunninghouder.
 
Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de voorinburgering in de asielzoekerscentra geïntensiveerd. De uren taalonderwijs worden verhoogd en de cursussen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt geïntensiveerd. Voor het (snel) inrichten van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van asielzoekerskinderen in het voortgezet onderwijs stelt het kabinet 16 miljoen euro extra beschikbaar. Al eerder is 135 miljoen uitgetrokken voor en taal- en schakelklassen.
 
Gezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang om de gezondheid van vergunninghouders te bevorderen en eventuele gezondheidsrisico’s op de korte en de langere termijn te verkleinen. Het Rijk en VNG gaan samen gemeenten ondersteunen om een impuls te geven aan het maken van een lokale aanpak op deze thema’s. Hiervoor wordt 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast vergoedt het kabinet de gemaakte kosten van gemeenten voor de bijstand. Het kabinet zal de gemeenten ook in 2017 voorfinancieren voor de bijstandskosten.
 
In totaal stelt het kabinet voor dit uitwerkingsakkoord ruim 500 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is afgesproken dat deze middelen gaan naar de gemeenten die ook daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...