inloggen  |  aanmelden

Green Deal over huizen zonder aardgas

Gepubliceerd op: 13 Maart 2017

Gemeenten in staat stellen om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Daarover heeft minister Kamp (Economische Zaken) samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal ondertekend. Ook minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma (Milieu) ondertekenen de deal.

Met de ondertekening van de Green Deal wordt een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda uit december 2016. Daarin schetst het kabinet de route naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen in de Green Deal worden ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Vermindering CO2-uitstoot
Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat om woningen, andere gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zo veel mogelijk omlaag. Minister Kamp zegt in een toelichting: “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken. Tegelijkertijd is het ook nodig de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Energietransitie 7 miljoen huishoudens
De energietransitie grijpt in achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de bevolking zal zonder aardgas gaan koken en hun huis verwarmen. Hiervoor moet dan wel een goed en betaalbaar alternatief zijn. Daarnaast moeten mensen zich bewust worden van het nut en de noodzaak van deze veranderingen.
 
Bewustwording
Het rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben allen een belangrijke taak in het creëren van bewustwording over de noodzaak van de energietransitie. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal hebben inmiddels de bewoners initiatieven voorgelegd om bestaande wijken aardgasvrij te maken. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een plan om nog dit jaar tienduizend bestaande woningen aan te wijzen voor de omzetting naar aardgasvrij.

Energieneutraal in 2021
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en moet de resterende warmtevraag zo veel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.
 
Green Deal draagt bij aan innovatie
Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar wordt nog niet op grote schaal toegepast. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.
 
Beeld: Riesjard Schropp

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...