inloggen  |  aanmelden

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Gepubliceerd op: 14 April 2017

Veel gemeenten verwachten de aankomende jaren flinke tekorten voor de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De verwachting is dat dit jaar de grootste tekorten zijn. Bij sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Dit komt naar voren uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat is uitgevoerd op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD). In de quick scan, waaraan 115 gemeenten meededen, geven 93 gemeenten aan dat zij significante tekorten verwachten. Een aantal gemeenten laat weten met tekorten op alle drie de decentralisaties te kampen. Een tekort binnen de ene decentralisatie kan dan niet worden gecompenseerd met een overschot op een ander sociaal domeinsvlak.  Dat stelt AEF in zijn onderzoeksrapport Blijvend vernieuwen in het sociaal domein.
 
Forse tekorten
AEF constateert een grote spreiding in de omvang van de tekorten. De meeste gemeenten hebben een tekort van minder dan tien procent, maar er komen ook tekorten voor van meer dan twintig procent. Opvallend is dat de tekorten in de aankomende jaren zullen toenemen ten opzichte van 2015 en 2016. ‘Een aantal gemeenten waarvan de financiële situatie er nu nog goed uitziet, verwacht dus in de komende jaren te maken te krijgen met aanzienlijke tekorten’, aldus AEF in het rapport. Gemeenten verwachten de grootste tekorten in 2017, waarbij de grotere gemeenten grotere tekorten voorzien dan kleinere gemeenten. 
 
Verdeelmodellen
Oorzaken liggen volgens gemeenten onder meer in negatieve effecten van de verdeelmodellen en knelpunten in de regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de verplichting om beschut werk te bieden en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin eisen worden gesteld aan de tarieven voor onder meer huishoudelijke hulp. Verder loopt het tempo waarmee de kortingen op de rijksbudgetten worden doorgevoerd niet in de maat met de vernieuwingen die gemeenten willen doorvoeren.
 
Andere oorzaken
De negatieve effecten van verdeelmodellen en knelpunten in regelgeving zijn niet de enige oorzaken van gemeentelijke tekorten op het sociale domein. Ook gevolgen van gerechtelijke uitspraken, autonome ontwikkelingen in cliëntaantallen en doorverwijzingen door huisartsen, gecertificeerde instellingen en rechters leiden volgens gemeenten tot tekorten. Het (nog steeds) ontbreken van zicht op het aantal cliënten waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden, speelt eveens een rol.
 
Bron: Binnenlands Bestuur

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...