inloggen  |  aanmelden

Branchevereniging Monitoring bouw&infra

Gepubliceerd op: 28 Augustus 2014

Bouwen heeft grote invloed op de omgeving. Dat geldt niet alleen voor het bouwwerk als het er eenmaal staat, maar vooral tijdens de bouwfase. Bouwen, maar ook slopen, gaat gepaard met hinder en overlast  in de vorm van lawaai, trillingen en mogelijk zelfs schade aan belendingen. Naarmate er meer wordt gebouwd en gerenoveerd in het stedelijk gebied is er meer overlast voor omwonenden en is er meer kans op schade aan bouwwerken in de directe omgeving.

De overheid onderkent dat probleem en dat is terug te zien in de regelgeving. Zo is in het nieuwe Bouwbesluit 2012 een hoofdstuk (8) opgenomen met eisen ten aanzien van dergelijke hinder en omgevingsveiligheid en vragen gemeenten steeds vaker om een bouwveiligheidsplan en een monitoringplan voor de omgeving van de bouwplaats. Als het gaat om mogelijke schade als gevolg van het bouwen of slopen spelen ook de verzekeringsmaatschappijen daarin een rol.

Het continu meten van de effecten op de omgeving heeft zich ontwikkeld tot een vakgebied, waarin vakbekwaamheid en vooral ervaring een grote rol spelen. Diverse specialisten vanuit verschillende achtergronden houden zich bezig met het meten van geluid, trillingen, grondwaterstanden, deformatie van bouwwerken en het vastleggen van de status van bouwwerken voor aanvang van de werkzaamheden. Het is nog een jong vakgebied, dat zich de komende jaren nog verder zal ontwikkelen.

Om daar een bijdrage aan te leveren hebben Fred Pannekoek van Fides expertise en Sander van Monsjou van Van Monsjou en partners het initiatief genomen om de branchevereniging Monitoring bouw&infra op te richten. De branchevereniging heeft als belangrijkste doel de kwaliteit te bevorderen van bouwkundige opnamen en metingen aan gebouwen en infrastructuur en het uitdragen van monitoring en bouwkundige opnamen als professioneel vakgebied.

Fred Pannekoek: “We willen monitoren graag praktisch houden. Het gaat erom het doel van de metingen goed voor ogen te houden en daarbinnen optimaal te presteren. De kosten moeten opwegen tegen het risico van schade of stagnatie door het overschrijding van normen.”

De branchevereniging streeft de kwaliteit na, die is vastgelegd in de beoordelingsrichtlijnen voor certificatie, die daarvoor de afgelopen paar jaar zijn ontwikkeld, zoals de BRL 5023 voor trillingsmetingen en de BRL 5024 voor bouwkundige opnamen. Sander van Monsjou: “We streven ernaar dat die beoordelingsrichtlijnen de kwaliteitsstandaard worden in de branche. Daarmee ontstaat er een gelijk speelveld en krijgen opdrachtgevers een betrouwbare meting.”  Zo ver is het nog niet. De beoordelingsrichtlijnen zijn nog relatief nieuw en het aantal gecertificeerde bedrijven groeit langzaam maar zeker. Er is dus nog veel te doen voor het ambitieuze bestuur van de branchevereniging, dat naast Fred Pannekoek en Sander van Monsjou bestaat uit Patrick IJnsen van Hektec en wordt ondersteund Peter Ligthart als secretaris.

De branchevereniging zet zich verder in om bestaande richtlijnen te verbeteren. Het meten van geluid op gevels is daar een voorbeeld van. Het Bouwbesluit 2012 verwijst voor geluidhinder overdag naar de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI), die op verschillende manieren kan worden gelezen, en geeft gemeenten volledige beleidsvrijheid ten aanzien van de grenzen aan geluidsoverlast in avond, nacht en op zondagen. In de praktijk leidt dat tot grote verschillen in de kwaliteit van de uitvraag van geluidmetingen. Daarom overlegt de branchevereniging bijvoorbeeld ook met de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen over goede bestekteksten voor dit soort uitvragen.

De branchevereniging staat open voor alle bedrijven, die actief metingen of opnamen in het kader van monitoring van omgevingsbeïnvloeding uit te voeren en die bereid te zijn de doelstellingen van de branchevereniging te ondersteunen en uit te dragen. Bedrijven, die de doelstellingen van de branchevereniging Monitoring bouw&infra onderschrijven, maar zelf geen metingen uitvoeren, zoals adviesbureaus en leveranciers kunnen zich melden als supporter van de vereniging.

Meer informatie: www.monitoringbouweninfra.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...